SMART IRRIGATION SYSTEM

HIDOSING

Fertilizer management and control system – automatic irrigation based on established conditions for the process of crop care

PACKAGES AND PRICING

AUTOMATIC FERTIGATION SYSTEM

FUNCTION

Manual control via the touch screen application on the device

Remote control on SmartPhone

Schedule irrigation timers

Keep track of the garden’s irrigation history

Up to 95% accuracy of the automatic fertilizer dosing

Multiple gates for various plants

Access control and permission management

Alert when pump fails or out of water

Automated Fertilizer Mixer
(Based on the required EC, pH, and volume of water, which aids in increasing precision to 100%)

Get alerts when the fertilizer is running low

Get alerts when the planting areas are not irrigated

Get alerts when nutrition deviates from the allowable level 

Get alerts when there are issues with the habitat that may have an impact on crops 

1 Wireless Weather Sensor kit

Irrigation work is based on flow and weather

1 Wireless EC, pH Sensor kit

Irrigation work is based on soil moisture, EC, pH

BASIC
From USD 2,665

ADVANCED
From USD 5,125

COMPLETE
From USD 5,535

GÓI CƠ BẢN
Từ 65tr

Điều khiển tay trên màn hình cảm ứng

ĐIỀU KHIỂN TƯỚI từ xa trên smartphone

Lập lịch hẹn giờ tưới tiêu

Theo dõi lịch sử tưới tiêu của vườn

Tưới chính xác số lít Phân và Nước (lệch <5%)

Chia sẻ quyền điều khiển cho nhiều người

Cảnh báo khi bơm bị hư / tưới không có nước

BỒN TRỘN PHÂN trước khi tưới

Cảnh báo hết phân

Cảnh báo khi không tưới được

Cảnh báo khi dinh dưỡng lệch mức cho phép 

Cảnh báo khi môi trường bất lợi cho cây trồng 

BỘ CẢM BIẾN THỜI TIẾT không dây

Tưới tiết kiệm theo lưu lượng và thời tiết

BỘ ĐO EC – pH không dây

Tưới tiết kiệm theo độ ẩm đất, pH, EC

Từ 65tr

GÓI NÂNG CAO
TỪ 125TR

Điều khiển tay trên màn hình cảm ứng

ĐIỀU KHIỂN TƯỚI từ xa trên smartphone

Lập lịch hẹn giờ tưới tiêu

Theo dõi lịch sử tưới tiêu của vườn

Tưới chính xác số lít Phân và Nước (lệch <5%)

Chia sẻ quyền điều khiển cho nhiều người

Cảnh báo khi bơm bị hư / tưới không có nước

BỒN TRỘN PHÂN trước khi tưới

Cảnh báo hết phân

Cảnh báo khi không tưới được

Cảnh báo khi dinh dưỡng lệch mức cho phép 

Cảnh báo khi môi trường bất lợi cho cây trồng 

BỘ CẢM BIẾN THỜI TIẾT không dây

Tưới tiết kiệm theo lưu lượng và thời tiết

BỘ ĐO EC – pH không dây

Tưới tiết kiệm theo độ ẩm đất, pH, EC

Từ 125tr

GÓI TOÀN DIỆN
SẮP RA MẮT

Điều khiển trên màn hình cảm ứng

ĐIỀU KHIỂN TƯỚI từ xa qua smartphone

Lập lịch hẹn giờ tưới tiêu

Theo dõi lịch sử tưới tiêu của vườn

Tưới chính xác số lít Phân và Nước (lệch <5%)

Chia sẻ quyền điều khiển cho nhiều người

Cảnh báo khi bơm bị hư / tưới không có nước

BỒN TRỘN PHÂN trước khi tưới

Cảnh báo hết phân

Cảnh báo khi không tưới được

Cảnh báo khi dinh dưỡng lệch mức cho phép 

Cảnh báo khi môi trường bất lợi cho cây

BỘ CẢM BIẾN THỜI TIẾT không dây 

Tưới tiết kiệm theo lưu lượng, thời tiết

BỘ ĐO EC – pH không dây

Tưới tiết kiệm theo độ ẩm đất, pH, EC

Sắp ra mắt

Additional Devices

Sensors

Electrical cabinet

Camera

Customize

Customized pricing based on your specifications!

FUNCTION

Remote control on SmartPhone

Irrigation scheduling

Keep track of the garden’s irrigation history

Multiple gates for various plants

Monitor the status of the garden’s temperature, air humidity, soil, light, EC, and p

Electrical cabinet

Sensors

Camera

STARTER
From USD 123

ESSENTIALS
From USD 615

Customized upon request

Customized upon request

Customized upon request

HỆ TỐI GIẢN
Từ 3 – 6tr

ĐIỀU KHIỂN TƯỚI từ xa trên smartphone

Lập lịch hẹn giờ tưới tiêu

Theo dõi lịch sử tưới tiêu của vườn

Hỗ trợ tưới cho nhiều vườn, nhiều loại cây

Theo dõi các chỉ số môi trường của vườn

Tủ điện động lực
(Tùy chỉnh theo yêu cầu)

Tích hợp cảm biến
(Tùy chỉnh theo yêu cầu)

Tích hợp camera
(Tùy chỉnh theo yêu cầu)

HỆ QUAN SÁT
Từ 15tr

ĐIỀU KHIỂN TƯỚI từ xa trên smartphone

Lập lịch hẹn giờ tưới tiêu

Theo dõi lịch sử tưới tiêu của vườn

Hỗ trợ tưới cho nhiều vườn, nhiều loại cây

Theo dõi các chỉ số môi trường của vườn 

Tủ điện động lực
(Tùy chỉnh theo yêu cầu)

Tích hợp cảm biến
(Tùy chỉnh theo yêu cầu)

Tích hợp camera
(Tùy chỉnh theo yêu cầu)